Kontakt

telefon: telefon: 880-12-64-12
info@kwiatowa-manufaktura.pl
www.kwiatowa-manufaktura.pl

Na niezobowiązującą konsultację w dowolnym miejscu Warszawy, przygotowujemy szereg katalogów z dekoracjami kwiatowymi w formie multimedialnej oraz magazyny florystyczne z całego świata. Spotkania – konsultacje opierają się na wzajemnej kooperacji z Klientem a nie narzucaniu mu swojej woli,  jesteśmy elastyczni godzinowo by dopasować się do Waszych możliwości czasowych.

For a non-committal consultation, at a location of your choice in Warsaw, we prepare a number of floral decoration multimedia catalogues and florist magazines from all over the world. The meetings – consultations are based on mutual cooperation with the Clients rather than imposing our will on them, we work flexible hours that can match Your availability.

   

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU I ADMINISTROWANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z realizacją obowiązków informacyjnych wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (“RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Kwiatowa Manufaktura Joanna Lewandowska z siedzibą przy ul. Umińskiego 16 m 37, 03-984 Warszawa, e-mail: info@kwiatowa-manufaktura.pl, dalej także jako „Kwiatowa Manufaktura”.

  W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@kwiatowa-manufaktura.pl lub korespondencyjnie pod adresem:  RODO Kwiatowa Manufaktura Joanna Lewandowska
  ul. Umińskiego 16 m 37, 03-984 Warszawa.

  Państwa dane osobowe w zakresie wynikającym z zawartej z nami umowy lub przekazane w trakcie realizowanej współpracy (w tym dane osobowe Państwa pracowników i kontrahentów będącymi osobami fizycznymi) będą przetwarzane przez Kwiatową Manufakturę w oparciu o różne podstawy prawne, między innymi w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne:

  1) w celu zawarcia i wykonania umowy (w tym rozliczenia, wykonania przepisów prawa związanych z kwestiami podatkowymi, rachunkowymi, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja strony/osoby reprezentującej/osoby kontaktowej), w tym kontaktowania się z Państwem w związku z jej realizacją;

  2) w celu realizacji uzasadnionego interesu Kwiatowej Manufaktury jako administratora danych, m.in. w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenia statystyk i analiz w celu usprawnienia naszej działalności, prowadzenia działań marketingowych naszych produktów i usług;

  3) w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz obowiązkami prawnymi Kwiatowej Manufaktury, takimi jak wymogi księgowe i podatkowe.

  Dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przetwarzane prze okres trwania współpracy oraz związanych z dochodzeniem roszczeń przez okres właściwy dla upływu terminu na wniesienie ewentualnych roszczeń, wynikającego z przepisów prawa.

  Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  W przypadkach, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem: www.uodo.gov.pl, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności.

  W razie niewyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt na wyżej wskazany adres e-mail.